ESPAI PRIMÀRIA

AUTOCONEIXEMENT

Consciència del propi sentir

Vincle amb la natura

Coneixement de la cultura

Identificació de les emocions

Autoconfiança

Autoacceptació

CREATIVITAT

Obertura a diferents
possibilitats

Creació
lliure de judici


Exploració artística,
musical i corporal

TREBALL COL·LABORATIU

Obertura i acceptació a
diferents maneres de fer


Comunicació
respectuosa

Escolta
activa

Mediació,
negociació i consens


Resolució de conflictes

EINES DE VIDA

Cura de si mateix i de l’entorn


Autoaprenentatge


Les lògico-matemàtiques en l’àmbit quotidià

Comunicació i convivència dels idiomes


Camí vivencial vers la descodificació de codis (lectoescriptura)

VISIÓ DEL QUE NECESSITA EL MÓN

Comunitat

Sentit cívic

Visió i
innovació


Diplomàcia


Consciència


Adaptabilitat

Amor
i felicitat

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi

Maria Montessori

ACTIVITAT AUTÒNOMA PER AMBIENTS

A Primària, cada cop pren més força la necessitat de més estones de grup i de treball contextualitzat a través dels processos cooperatius i col·laboratius. Així, doncs, la lliure circulació desplega aquests aspectes cognitius i relacionals a partir de propostes concretes i lliures que es relacionen, segons cada espai, amb les diferents àrees curriculars. 

DISSENY D’AMBIENTS i PROVOCACIONS

Despertem curiositat i sorpresa. Convidem a aprenentatges proposats pel currículum de manera vivencial i manipulativa.

PROPOSTES I TALLERS

Temps d’aprenentatge a través de la participació i/o creació de tallers de diferents temàtiques. Aquests tallers poden ser realitzats per famílies de l’escola, per talleristes externs, per les persones acompanyants o pels mateixos nens i nenes.

ASSEMBLEES, TROBADES I CLOENDES

Moments col·laboratius de grup on posem en marxa estratègies i eines per a la construcció de la Comunitat i com a reconeixement individual de cada infant. Espais destinats a la trobada, la paraula, l’escolta i el diàleg. Moments per posar en pràctica el llenguatge assertiu, la convivència i la comunicació no violenta. 

INTERACCIÓ CONSCIENT DE LA PERSONA GUIA-ACOMPANYANT

A. Activitats de cicle global 

Temps grupal de cicle on, de manera autònoma, les nenes i els nens desenvolupen el seu propi horari d’activitats curriculars, amb un enfocament globalitzat i competencial, a través de diferents projectes. A la vegada, dediquen temps i atenció, també, a la pràctica diària d’aquells continguts curriculars presentats amb anterioritat a les diferents activitats guiades. 

B. Activitats guiades 

Aprenentatges guiats per la persona acompanyant que responen a continguts més concrets del currículum. Aquests aprenentatges, relacionats amb les diferents àrees curriculars, es presenten de manera col.lectiva, grups petits o individualment, sempre tenint en compte que cada infant pugui seguir el seu pla de treball. Aquests aprenentatges es posen en pràctica a l’estona d’activitat de cicle global. 

SORTIDES

Temps per gaudir d’altres contextos i altres maneres de fer. Les experiències que viuen els nens i les nenes fora de l’escola tenen tanta importància com les del dia a dia a l’escola i estan programades vers la investigació, descoberta i/o ampliació dels continguts treballats a l’aula, així com a potenciar el contacte amb la natura. 

CONVIURE AMB LA NATURA 

La natura és present en els arbres que ens envolten i, en la consciència de formar-ne part, celebrem la vida i els seus cicles.

EL DIA A DIA

Acollim les vivències del nostre dia a dia i els interessos que sorgeixen per part de les mateixes criatures i els transformem en aprenentatges significatius i profunds.

FAMÍLIA

Una aliança –família-escola– per tenir coherència a l’hora d’acompanyar el desenvolupament de cada criatura. És necessari que hi hagi una coparticipació entre totes dues parts a fi de poder assolir un objectiu comú, que és el benestar de l’infant. La mirada de la família en el desenvolupament integral de la nena/nen es materialitza també en el seguiment de la valoració dels diferents àmbits de desenvolupament, a través de diferents moments de reunió amb les persones acompanyants.

DINAR 

Moment de nutrició conscient. Un espai per compartir, gaudir i continuar aprenent. 

A Momo els infants estan tots junts en determinats moments del dia: temps de connexió, jardí i lliure circulació; i en altres es divideixen, o bé en dos grans grups: Investigadores ( primer, segon i tercer curs) i Alquimistes ( quart, cinquè i sisè), o bé per colors: el grup Cyan (primer i segon), Magenta (tercer i quart) i Groc (cinquè i sisè).

Aquesta distribució depèn del moment del dia i/o de l’activitat a realitzar.

Ens agrada que els infants es barregin i puguin compartir i aprendre des de la connexió vital que tenen entre ells, amb tots els descobriments , aprenentatges i possibilitats que comporta això, i que també tinguin oportunitat d’apropar-se als moments de concentració i a les diferents activitats més curriculars amb aquells infants que es troben en un moment de desenvolupament general similar.

El dia a MOMO Primària està distribuït en diferents moments pensats per donar resposta a distintes necessitats: necessitats socials, cognitives, de moviment, de grup, de calma…

És un espai/temps pensat i estructurat a fi que els infants siguin protagonistes i motor del seu propi aprenentatge a través de la interacció amb els espais, els materials, les persones acompanyants, les companyes i companys… Amb aquesta estructura volem promoure l’autonomia i la connexió amb si mateixes i mateixos i amb l’entorn, tot donant suport a un desenvolupament integral i respectuós amb la individualitat.